Energiagenternas koppling till förskolans läroplan

”Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.” – ur Läroplanen för förskolan, (Lpfö 18, s.5)

Förankring i läroplanen

Energiagenterna vill bidra till förskolors engagemang och delaktighet i energi- och miljöfrågor. Konceptet är väl förankrat i Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, för att på ett flexibelt och entusiasmerande sätt bidra till undervisningen. Utifrån väl beprövade metoder och vetenskaplig grund använder Energiagenterna leken som instrument för lärande. Detta kombineras med samtal, samarbete, experiment, fakta, skapande, matematik och reflektion för att på ett allsidigt sätt bidra till nyfikenhet och ny kunskap. Förskolan uppmuntras att utifrån detta ta till vara på barnens lust och initiativ för att på så vis öka barnens delaktighet och tilltro till sin egen förmåga. Flexibiliteten i upplägget utgår från att barnen ska ges möjlighet att tillsammans med sina pedagoger utforska, lära, diskutera och skapa nya hållbara sätt att leva.

Arbetet är tematiskt upplagt för att under arbetets gång utmana barnen till nya upptäckter och kunskaper. Miljömedvetenhet och tekniskt utforskande blandas för att deltagarna ska bli medvetna om sin möjlighet att minska sin energianvändning kopplat till vatten, el och temperatur. Barnen ges även möjlighet till kreativt skapande genom rytmik, sång, rörelse och drama samt delta i två interaktiva sagovandringar. Under arbetet presenteras barnen för olika begrepp kopplat till energi och teknik samt språklig utveckling genom lek med ord och symboler. Metoden uppmuntrar till att både arbeta enskilt och i grupp vilket ökar tilltron till den egna förmågan att ta ansvar och lusten att upptäcka i samspel med andra. Energiagenterna syftar också till att bidra till en positiv framtidstro samt känsla av delaktighet och möjlighet att påverka oavsett kön, bakgrund, ålder eller funktionalitet.

facebook facebook facebook