Om Energiagenterna

Energiagenterna är ett upplevelsebaserat hållbarhetskoncept riktad till de äldsta barnen på förskolan och deras pedagoger. Genom lek, experiment och samarbete syftar metoden till att lära upp ett miljömedvetet beteende kopplat till energifrågor. Sedan starten har över 10 000 barn utbildat sig till miljösmarta energiagenter.

Energiagenterna ägs och drivs av det kommunala fastighetsbolaget SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB i samarbete med auktoriserade dramapedagoger från kooperativet Dramatoriet. SISAB är en del av Stockholms stad och har i uppdrag att bygga och förvalta förskole- och skolfastigheter i Stockholms kommun.

Bakgrund till Energiagenterna

Eftersom Stockholm växer i snabb takt har SISAB tagit fram byggnadskonceptet Framtidens förskola, vilket möjliggör byggandet av energieffektiva förskolor – utan att tumma på kvalitet eller kostnad. En förutsättning för att byggnaden ska fungera energieffektivt är dock att de som använder lokalerna agerar på ett medvetet och energieffektivt sätt. För att undersöka hur kunskapen om energieffektivt beteende på ett entusiasmerande och lustfyllt sätt kan föras över till verksamheterna genomfördes 2013 förstudien LUST. Visionen var att skapa ett ramverk som skulle kunna ligga till grund för en standardlösning i Framtidens förskola. Förstudien visade en möjlig besparing på cirka fem procent av SISAB:s totala energianvändning i förskolebeståndet. Studien visade också att besparingspotentialen är större i äldre fastigheter, men att lärdomarna är lika applicerbara oavsett byggnad.

Idag är energi- och miljöfrågor mer aktuella än någonsin och bör adresseras brett – för att öka kunskapsnivåer, skapa delaktighet och delad ansvarskänsla. Arbetet med förstudien inkluderade flera olika faser, däribland litteraturstudie och workshops med förskolepersonal, vilka resulterade i sex konkreta lärdomar och väckte nyfikenhet att testa ett pedagogiskt pilotprojekt med dessa som grund för att skapa beteendeförändring. Tack vare fokus på förankring och samverkan kunde engagerade specialister bidra inom sina respektive områden, vilket blev en värdefull resurs i det fortsatta arbetet.

Här kan du läsa mer om förstudien LUST:

Ladda ner

Energiagenterna startar upp

I början av 2014 fick förstudien LUST i uppdrag av SISAB:s ledningsgrupp att utveckla ett pilotförsök utifrån lärdomarna från förstudien. I samband med detta bytte projektet namn till Energiagenterna. Målet var att driftsätta ett pilotförsök på en Framtidens förskola, vilket blev verklighet under hösten 2014 på förskolan Tabulatorn i Råcksta. Pilotförsöket blev en stor succé och under 2015 skalades försöket upp till att omfatta ytterligare fem förskolor. Resultatet av det utökade försöket visade en minskad energiförbrukning i samtliga förskolor. Mot bakgrund av den positiva utgången genomfördes under 2016 en kraftig uppskalning, med totalt 50 deltagande förskolor och minst en deltagande förskola per stadsdel. Sedan dess har antalet förskolor som deltar i konceptet årligen vuxit med ca tio procent och efter läsåret 2022–2023 kommer över 10 000 barn ha utbildat sig till energiagenter.

Varje förskoleverksamhet och varje barngrupp har sina speciella förutsättningar och därför har det varit viktigt för Energiagenterna att utveckla en metod som är så pass flexibel att den fungerar oavsett förutsättningarna på förskolan och samtidigt så konsekvent att den går att genomföra. Feedback och önskemål från förskolornas pedagoger har resulterat i utveckling av såväl innehåll som tidsomfattning för deltagandet. Ett annat resultat var att vi på Världsmiljödagen 2018 arrangerade Energiagenternas festival på Tekniska muséet i Stockholm. Då samlades hundratals nyexaminerade energiagenter för att lära sig ännu mer om energifrågor genom spännande experiment och underhållning. Under pandemin 2020-2021 gjordes Energiagenternas festival digitalt istället tillsammans med Ayla Kabaca och Klas Backman för att trots restriktioner fira alla barn och vuxna som utbildat sig under året.

Energiagenterna idag

Läsåret 2022-2023 deltar över 110 förskolor med sina äldsta barn i Stockholms stad och Sundbybergs kommun. Energiagenterna Podd har premiär och riktar sig till barn 3-8 år. Varje poddavsnitt är 5-10 minuter långt och utgår från EVV – alltså elen, värme och vatten. Som alltid där Agent Ström och El´Boven är blir det såklart både tok och fakta. Energiagenterna hoppas med podden nå ännu fler barn (och vuxna) och bidra till att fler vill vara energismarta. Du hittar podden där poddar finns.

Samverkan har sedan start genomsyrat Energiagenterna, både inom och utanför Stockholm stad. Idag finns möjligheten för andra kommuner att anlita Energiagenterna för utvecklandet av förskolans miljö- och hållbarhetsarbete. Hittills har kommunerna Danderyd, Haninge och Sollentuna deltagit med sina äldsta barn i de kommunala förskolorna. Intresset att samarbeta fortsätter att öka och vi ser fram emot att nå fler kommuner och förskolor runt om i Sverige. På så vis vill Energiagenterna bidra till en mer hållbar framtid.

Priser och utmärkelser

2016 – Två blir mer, Stockholms stads forum för hållbara fastigheter i samarbete med Sweden Green Building Council.

Motiveringen löd:

Med leken och nyfikenheten i fokus utbildas en ny generation energisparare med vilja att lära nytt och göra rätt. Som ringar på vattnet fostrar de oss vuxna att förändra vårt förhållningssätt.
Attityd- och beteendeförändringen kommer säkerligen komma flera generationer till godo, i vår gemensamma ambition att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle.
Som strössel på glassen ger besparingen också ökade fastighetsvärden!”

2015 – Stockholms stads förnyelsepris

Motiveringen löd:

Verksamheten har på ett innovativt sätt kopplat ihop pedagogik med teknik för att vinna långsiktiga och hållbara resultat. Metoden har utvecklat förståelsen för energianvändning hos barn, föräldrar och personal i förskolan.

2015 – Miljöförvaltningens Pingvinpris (Stockholms Stad)

facebook facebook facebook