Varför behöver vi spara på energi?

Att vara en energiagent är smart. Släckta lampor i tomma rum, kortare duschar och reglerad inomhustemperatur är exempel på enkla sätt att minska sin el-, värme- och vattenförbrukning och på så vis spara pengar. Men på vilket sätt leder dessa energieffektiva lösningar och medvetna beteendemönster till att vi i förlängningen också sparar på vår planet? Hur hänger energiförbrukning i hem och förskola ihop med vår strävan efter en hållbar utveckling?  

Vi måste sträva efter en hållbar utveckling

Politiker, forskare, företag och medborgare måste alla samarbeta för att se till att jordens resurser inte används på ett sätt som äventyrar kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det är detta vi kallar för att sträva efter en hållbar utveckling. Den mest centrala delen i det här arbetet är att kraftigt minska utsläppen av koldioxid och andra typer av växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar nämligen mer värme kvar vid jordytan vilket leder till att jordens naturliga växthuseffekt förstärks och temperaturen stiger. Än så länge går utvecklingen att begränsa, men det krävs att utsläppen minskar radikalt. Det är budskapet från FN:s klimatpanel IPCC, som menar att de närmaste tio åren är helt avgörande för att undvika katastrofala klimateffekter. Världens ledare har genom Parisavtalet kommit överens om att hålla den globala temperaturökningen väl under 2 grader, och med all enad kraft verka för att den inte ska överstiga 1,5 grader.

För att ha en chans att nå dessa klimatmål och vända den utveckling vi har idag, med fortsatt ökade utsläpp av växthusgaser, så behöver vi drastiskt minska vår användning av fossila bränslen, såsom kol och olja. EU:s medlemsländer har gemensamt kommit överens om att effektivisering av energianvändningen och ökad användning av förnybara energikällor är två viktiga steg för att lyckas minska utsläppen.

Energieffektivisering

Energieffektivisering handlar både om att minska energianvändningen och att få ut mer nytta av den energi som redan används. Helt enkelt att använda energi, såsom el, värme och bränsle, på ett smartare sätt. Den största energieffektiviseringen görs på ett globalt och strukturellt plan. Ett exempel är EU:s ekodesigndirektiv, som bland annat förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på marknaden. Men effektiviseringen handlar också om att påverka på individnivå, genom medvetna val och förändrade beteendemönster. Faktum är att i Sverige svarar hushållen för nästan hälften av utsläppen av växthusgaser. Vårt samlade behov av mat, transporter och boende kräver tillgång till stora mängder energi, precis som vår konsumtion. Att byta alla lampor till LED-belysning, dra ur sladden till elektroniska föremål som inte används och stänga av vattenkranen under tandborstning är några till synes små förändringar, som i förlängningen gör skillnad för både plånbok och miljö.

Energiproduktionens påverkan på miljön

I Sverige använder vi förhållandevis lite fossila bränslen för vår produktion av el, värme och vatten. Trots det är det viktigt att komma ihåg att i princip all energiproduktion, även när vi använder förnybara källor som vind- och solkraft, har någon form av miljöpåverkan. Att producera vindsnurror och solfångare och frakta allt material är långt ifrån klimatneutralt. Energiproduktionen påverkar också miljön på andra sätt, till exempel genom vattenkraftverken, som kan skapa oro i ekosystemet med torrlagda vattendrag och hot av artrikedomen. Ytterligare ett exempel är hanteringen av avfallet från kärnkraften. Än så länge har vi inte hittat hållbara lösningar på dessa problem, varför det finns skäl att hushålla med energin.

Vi kan hjälpas åt att minska energianvändningen

En annan aspekt är transporten av el via elnäten. Även om det i teorin är möjligt att producera all den elektricitet som efterfrågas så finns risken att ledningarnas fysiska kapacitet inte räcker till för att möta behovet och leverera elen i tid. En elledning klarar dessutom inte hur höga effekter som helst utan kan smälta och brinna upp. Så oavsett kapaciteten att producera el, behöver ledningarna som transporterar den kunna hantera trycket som kommer av en ökad användning. I takt med att kraven på att minska användningen av fossila bränslen ökar tillkommer fler eldrivna lösningar, där våra transporter och utvecklingen av elbilar kanske är det allra tydligaste exemplet. Trycket på elnäten kommer då att öka ytterligare och vi kommer att behöva bygga ut och använda mer tid, pengar och resurser. Om vi tillsammans hjälps åt att minska energianvändningen pressar vi inte elnäten i onödan.

Smarta lösningar för att minska förbrukningen

Vårt svenska, kalla klimat och behov av uppvärmning slukar mycket energi. Under kalla dagar när våra fjärrvärmepannor med miljövänligt bränsle inte räcker till kan vi behöva importera elektricitet från andra länder som använder mer fossila bränslen.  Genom att hitta smarta lösningar och minska sin egen förbrukning kan dessa utsläppstunga tillskott undvikas.

Vi måste hushålla med vattnet

Även vattnet som strömmar ur våra kranar är viktigt att hushålla med. Från det att vattnet tas upp från mark och sjöar till det att det renas och sedan pumpas vidare ut till bostäder, arbetsplatser, industri, skola, jordbruk etc. är det en lång väg där varje steg är betydelsefullt och resurskrävande. Ju djupare man måste borra och pumpa ur en brunn, desto längre måste vattnet transporteras, eller ju smutsigare vatten som måste renas, desto mer energi förbrukas. Uppvärmning, rening och transport av vatten är kostsamt. Dessutom behöver vi lära oss att förutsäga och förstå de hot som finns mot våra vattenresurser, i form av klimatförändringar, torka, översvämningar och föroreningar. Onormalt varma och torra perioder medför att vattenförbrukningen ökar, vilket utmanar vattenverkens tekniska maxkapacitet. Vattenbrist kan också uppkomma till följd av låga nivåer av grundvatten; när sjöar och ytvattentäkter har för låga flöden kan inte tillräckliga volymer och tillräckligt rent vatten för dricksvattenproduktionen hämtas.

Spara på energi – miljövänligaste alternativet

Att spara på energi, oavsett om det handlar om värme, vatten eller el är alltid det billigaste och miljövänligaste alternativet. Den energi som effektiviseras bort kan då komma till nytta någon annanstans. Ingen insats är för liten och alla kan göra något. Energiagenterna belyser energisparande på ett lösningsorienterat och lustfyllt sätt och ur flera olika perspektiv. Att släcka lampor i tomma rum, förstå hur maten i våra magar blir till rörelseenergi och tillverka egna vindkraftverk är olika sätt att förstå energi som fenomen, men hjälper också till att upptäcka kopplingen till miljö- och klimatfrågor. Frågor som inte sällan skapar en känsla av oro och maktlöshet. Energiagenterna vill istället bidra med en positiv framtidstro, känsla av delaktighet och uppmuntra till handlingskraft. Om vi skapar ett kollektivt engagemang och tar stöd av varandra så har vi tagit ett betydelsefullt steg som ger ringar på vattnet. Klimatet kan helt enkelt inte vänta på att någon annan ska göra jobbet åt oss.

Agenttips! Tomma rum ska vara släkta rum.
facebook facebook facebook